01.jpg

 

Om foreningen

P1110009

Hvis du har fået lyst til at være medlem af Aalborg og Omegns Jagtforening, så kontakt kassereren,
som vil være behjælpelig med dette.

Kasserer Benny Sørensen kan træffes på tlf. 28404542 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Herunder kan du se de forskellige medlemskategorier samt de nye priser som er gældende fra 01.01.2019.

Junior (0 - 15 år)
  135,-
Ordinært medlem   941,-
Ungdomsmedlem (under 25 år)   554,-
Seniormedlem****   634,-
Husstandsmedlem (1 ordinært medlem på samme adresse)*   554,-
Ekstraordinært medlem (ordinært medlem af anden forening)**   385,-
Kursistmedlemskab***      0,-

Støttemedlem

Prøvemedlemskab

  225,-

0,-

*For at være Husstandsmedlem kræves det, at der i forvejen bor et medlem på samme adresse, som er Ordinært medlem.
Husstandsmedlemmer får ikke deres eget eksemplar af JÆGER.

**For at blive Ekstraordinært medlem kræves at man er ordinært medlem af en anden jagtforening i forvejen.

***Kursistmedlemskab er kun for førstegangsmedlemmer som lige har taget jagttegn. Der skal indmeldes ved hjælp af
blanketter som udleveres fra Danmarks Jægerforbund på jagttegnskurserne.

****For at man kan blive senior medlem skal man være født i 1948 eller tidl. – DJ er ved at afskaffe senior medlemskab

Alle medlemskategorier har samme rettigheder og pligter.

Aalborg og Omegns Jagtforening blev dannet den 9. marts 1924 som en afdeling under „Landsjagtforeningen af 1923”, og havde fra starten 48 medlemmer.

Efter de tre landsdækkende jagtforeninger (Landsjagtforeningen, Dansk Jagtforening og Strandjagtforeningen) i 1992 blev lagt sammen til et forbund, Danmarks Jægerforbund, er Aalborg og Omegns Jagtforening i dag tilknyttet Jægerforbundet i kreds 1.

Vedtægter for Aalborg og Omegns Jagtforening

1.0 Navn og hjemsted 

1.1 Foreningens navn er Aalborg og Omegns Jagtforening 

1.2 Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune


2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund 

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ) hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. 

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

3.0 Formål og opgave 

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere, fortrinsvis inden for foreningens område, og fremme disses interesser i tilslutning til DJ`s formål. 

 

4.0 Optagelse af medlemmer

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person. 

 

5.0 Ophør af medlemskab

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december. 

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent. 

5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter.

Eksklusionen skal således, for at få endelig gyldighed, godkendes af DJ´s hovedbestyrelse. 

5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue. 

 

6.0 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. 

6.2 Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer, samt for ekstraordinære medlemmer. 

6.3 Kontingentterminen er kalenderåret, og forfaldsdato er 1.januar. Kontingentet opkræves af Danmarks Jægerforbund 

6.4 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 

6.5 Ingen kan benytte foreningens jagtarealer, eller deltage i skydningen om foreningens træningspokaler, uden at forfalden kontingent er betalt 

 

7.0 Ordinær generalforsamling 

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

7.2 Der afholdes 2 ordinære generalforsamlinger årligt, én i april og én i oktober måned. 

7.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel i DJ´s medlemsblad. eller ved skriftlig indkaldelse til alle medlemmer. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

7.4 Dagsorden til forårsgeneralforsamlingen skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling.

3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling

4. Fremlæggelse af det revidere årsregnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt 

Dagsorden til efterårsgeneralforsamlingen skal omfatte følgende punkter 

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling.

3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af hundeudvalg.

7. Valg af flugtskydningsudvalg.

8. Valg af riffeludvalg.

9. Valg af Kytterneudvalg

10. Valg af repræsentanter til førstkommende kredsmøde.

11. Eventuelt. 

 

8.0 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 50 medlemmer skriftlig over for bestyrelsen begærer dette med angivelse, af hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftligt begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmer, med mindst en uges varsel. 

9.0 Afstemning. 

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

9.2 Hvert medlem har én stemme. 

9.3 Afstemningen sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal, med mindre andet fremgår af disse vedtægter. 

9.6 Ændringerne af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. 

 

10.0 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen. 

10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Der afgår 3, henholdsvis 4 medlemmer hvert år. 

10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær 

10.5 Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det. 

10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

10.7 Hvert medlem har en stemme. 

10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i denne fravær næstformandens – stemme afgørende. 

 

11.0 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening, eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer. 

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren. 

12.0 Formue og regnskab 

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer. 

12.2 Når kasse, bank, og girokonto tilsammen overstiger kr. 10.000 skal den overskydende del indsættes på en særlig konto i pengeinstituttet. Beløb fra denne konto kan kun hæves af kassereren i forening med en fra bestyrelsen.

12.3 Regnskabsåret er kalenderåret.

 

13.0 Revision

13.1 De to revisorer, der vælges blandt medlemmerne, Jfr. Punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. 

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisorer. 

 

14.0 Foreningens jagtarealer 

14.1 På foreningens jagtarealer betragtes det som ret og pligt for enhver jagtberettiget at udøve kontrol og føre tilsyn med, at al jagt foregår på tilbørlig måde, og absolut kun på foreningens arealer som man er bekendt med, og med skyldig hensyntagen til nabojægere.

14.2 Konstateres ulovligheder på foreningens arealer må dette omgående og vidnefast indberettes til bestyrelsen, der er bemyndiget til at afgøre spørgsmålet med idømmelse af karantæne, eller eventuelt fortabelse af jagtret på foreningens arealer, uden at vedkommende har nogen krav på foreningen.

 

15.0 Sammenslutning.

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer, på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

 

16.0 Opløsning

16.1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

16.2 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ., som skal anvende den til naturbevarende formål.

 

17.0 Ikrafttræden

17.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 20. april 2004 og 5. oktober 2004, samt med ændring vedtaget på generalforsamlingen 8. oktober 2013 træder i kræft, når de er godkendt af DANMARKS JÆGERFORBUND.

 

Aalborg den 8/10-2013 Jægerforbundet

Formand

Jørgen Balser Jakobsen

Herunder kan du se hvem der sidder i bestyrelsen. Du er altid velkommen til at ringe til et bestyrelsesmedlem hvis du er interesseret i yderligere oplysninger om det område de beskæftiger sig med, eller bare vil vide mere om foreningen.

jrgen_b_redigeret

Formand
Jørgen Balser Jakobsen
Park Allé 35
9220 Aalborg Ø
Tlf. 98326440
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Ansvarsområde: Flugtskydning

Brian.jpg

Næstformand
Brian Lichon
Byageren 11
9400 Nørresundby
Tlf. 98172312 eller mobil 40477418
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Ansvarsområde: Kollerup Plantage, råge regulering, hjemmesiden

Benny.jpg

Kasserer
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup
mobil 28404542
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansvarsområder: Foreningens kasserer, Stubben, riffeludvalg

jagtf

Bestyrelsesmedlem
Søren Christensen
Bredgade 106
9700 Brønderslev
tlf. 98801121 eller mobil 25266410
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansvarsområder: St. Restrup Skov, husudvalg samt jagthorn

benny vejlgaard

Bestyrelsesmedlem
Benny Vejlgaard
Sdr. Tranders Parken 4
9260 Gistrup
mobil: 22917713
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Ansvarsområde: Omegnsjægeren, Jagttegnsundervisning,
Øland, kravlepramme 

 flemmingmadsen

Sekretær
Flemming Madsen
mobil: 30821007
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 


Ansvarsområder: 

DSC02962

Bestyrelsesmedlem
Leon  N Jensen
Østersundbyvej 35
9000 Aalborg
tlf. 98102106 eller mobil 22853791
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansvarsområder: kontakt til bank sammen med kasseren,
klubaftener, Kytterne og Nørholm Enge, trækpramme